Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Databáze dbfirem.cz

1. Společnost Devtech s.r.o.., se sídlem Stará čtvrť 197/23, Lhotka, Ostrava, PSČ: 725 28, IČO: 048 85 431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn 65488 C (dále jen "Poskytovatel"), je provozovatelem internetového Serveru dbfirem.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.dbfirem.cz/

2. Objednavatel touto objednávkou získává nevýhradní právo jeden rok používat objednanou Databázi ve verzi aktuální k datu jejího dodání. Objednavateli nevzniká nárok na aktualizace Databáze novější než k datu vypršení datumu jejího dodání.

3. Majitelem Databáze zůstává Poskytovatel. Databáze může být použita pouze pro vlastní potřebu Objednavatele v souladu se zákony České republiky a nesmí být poskytována třetím osobám.

4. Poskytovatel získal data z veřejných zdrojů, z prezentací subjektů na Internetu a vlastním sběrem v souladu s právními předpisy ČR.

5. Poskytovatel se trvale snaží udržovat data v Databázi úplná a aktuální, nenese však odpovědnost za jejich správnost. Záznamy jednotlivých subjektů nemusí mít vyplněné všechny položky, cena všech záznamů (i bez vyplněných některých položek) zůstává stejná. Objednavatel prohlašuje, že byl před objednáním Databáze seznámen s jejím obsahem.

6. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv v souvislosti s používáním informací obsažených v Databázi.

7. Uvedení emailových adres v Databázi neznamená automatický souhlas vlastníků těchto adres k zasílání nevyžádaných nabídek. Objednavatel musí v případě využití těchto adres z Databáze postupovat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

8. Od této objednávky není možné odstoupit po dodání Databáze. V případě pochybností o termínu dodání Databáze se má za to, že byla dodána nejdéle 7. pracovní den po obdržení platby na účet Poskytovatele.

9. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto VOP.

10. Odesláním objednávky vyjadřuje Objednavatel bezvýhradný souhlas s VOP.